Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie

tel.: (+48) 82 565 88 95 fax: (+48) 82 565 88 94 e-mail: rektor@pwszchelm.edu.pl

Od 1 września 2016 r. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. W latach 2008-2016 Prorektor ds. rozwoju i współpracy z zagranicą. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. W roku 2008 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: ,,Badania procesu mechanicznego dzielenia bezwiórowego metalowych prętów okrągłych” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Zbigniewa Patera. W latach 2002-2016 asystent następnie docent w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa, a od 2017 r. profesor PWSZ w Chełmie. Równolegle od października 2008 zatrudniony na stanowisku adiunkta, a od 2018 roku na stanowisku Profesora Politechniki Lubelskiej w Katedrze Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej Politechniki Lubelskiej. Autor lub współautor ponad 70 publikacji, 2 monografii oraz 8 patentów. Prace badawczo-naukowe realizuje w zakresie tematyki związanej z zagadnieniami dotyczącymi obróbki plastycznej metali, głównie technologii walcowania poprzeczno-klinowego (WPK) oraz procesów kucia, jak również obróbki skrawaniem. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów związanych z obróbką plastyczną metali, mechaniką oraz grafiką inżynierską. Autor lub współautor ponad 20 sprawozdań z prac badawczych oraz opinii technicznych, członek zespołów w siedmiu projektach badawczych oraz rozwojowych dotyczących głównie technologii WPK. W dniu 25 stycznia 2017 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nadany Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Podsumowaniem pracy naukowo-badawczej stanowiącej postawę nadania stopnia doktora habilitowanego jest monografia pt.: ”Procesy kształtowania półwyrobów w uniwersalnej walcarce kuźniczej”. Publikacja przedstawia główne założenia projektowe nowej konstrukcji uniwersalnej walcarki kuźniczej, przeznaczonej do realizacji procesów walcowania kuźniczego wzdłużnego, walcowania poprzeczno-klinowego oraz dzielenia bezodpadowego. Warto podkreślić, że opracowana konstrukcja jest przedmiotem umowy licencyjnej i jest dostępna na rynku. Wyróżniony Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne II stopnia, Brązowym Krzyżem Zasługi, kilkukrotnie nagrodami Rektora PWSZ w Chełmie za działalność organizatorską na rzecz uczelni oraz nagrodami Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia w działalności naukowej. W lutym 2014 r. powołany do składu Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju będącej organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds. transportu. Od 2002 roku Członek Chełmskiego Towarzystwa Naukowego.

Kompetencje Rektora
Rektor Uczelni kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz. Jest przełożonym pracowników, studentów oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub Statut do kompetencji innych organów Uczelni lub Kanclerza. Rektor Uczelni podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni, tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne wskazane przez Statut, sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni, dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uczelni, określa zakres obowiązków prorektorów.

Prorektor ds. Rozwoju

 

dr hab. Józef Zając, prof. PWSZ w Chełmie

tel.: (+48) 82 565 09 48 e-mail: jzajac@pwszchelm.edu.pl

Józef Zając - Senator RP VIII i IX kadencji, Rektor PWSZ w Chełmie w latach 2001-2016, dr hab., prof. PWSZ w Chełmie, docent Uniwersytetu w Joensuu – Finlandia. Od 2016 roku Prorektor ds. Studenckich PWSZ w Chełmie, a od 2019 roku Prorektor ds. Rozwoju. W latach 1973-1996 pracownik IM PAN, gdzie otrzymał stopień doktora i tytuł doktora habilitowanego w zakresie nauk ścisłych. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje analizę zespoloną i ekonomię matematyczną.

Organizator konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym Przewodniczący komitetu organizacyjnego Conference on Analytic Functions and Related Topics. Redaktor kilkunastu wydawnictw pokonferencyjnych oraz autor ponad 110 prac naukowych publikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym dwóch książek z zakresu nawigacji i frazeologii lotniczej oraz jednej z zakresu organizacji szkolnictwa wyższego.

Uczestnik współpracy z ośrodkami naukowymi w Finlandii, Izraelu, Japonii, Meksyku, Niemczech, Ukrainie i USA. Wykładowca na University of Joensuu, CUNY, Columbia University, Metropolitan University i Politechnico Nationale w Meksyku, etc. Recenzent ministerialny podręczników szkolnych z zakresu matematyki oraz recenzent „Mathematical Reviews”.

Pomysłodawca i twórca pierwszego na Chełmszczyźnie lotniska szkoleniowego, które status prawny uzyskano w 2008 r., zaś w 2013 r. otrzymało zezwolenie do funkcjonowania jako lotnisko użytku wewnętrznego. Jest twórcą kształcenia lotniczego w PWSZ w Chełmie.

Za swoją działalność społeczno-organizatorską uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2000). W roku 2005 otrzymał tytuł „Człowieka Roku Lubelszczyzny”, w 2011 roku został „Chełmianinem roku 2010”, zaś w 2015 roku odznaczono go Odznaką Honorową „Zasłużony dla województwa lubelskiego”. W 2015 roku, za wspieranie działalności organizacji kresowych, popularyzowanie wiedzy historycznej o Wołyniu i umacnianie etosu Armii Krajowej, został uhonorowany odznaką pamiątkową „Krzyż Obrońców Wołynia 1939-1944”. W kwietniu 2014 roku Rada Uczonych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku nadała mu godność Doctora Honoris Causa tego uniwersytetu. W październiku 2015 otrzymał tytuł Doctora Honoris Causa Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem. Za pracę na rzecz porozumienia polsko-ukraińskiego przyznano mu order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia.

Wykładowca przedmiotów matematycznych i ekonomicznych, które prowadzi zarówno w języku polskim jak i angielskim. Promotor dwóch doktoratów z matematyki, które odbyły się w Instytucie Matematyki PAN i na Uniwersytecie Łódzkim, oraz dwóch rozpraw doktorskich z ekonomii, przeprowadzonych na KUL.

Inicjator powstania PWSZ w Chełmie (2001) i organizator studiów matematyczno-informatycznych na KUL (1996).

Pełnione funkcje: dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Akademii Polonijnej (1998-2001), kierownik Katedry Zastosowań Matematyki w Ekonomii w Instytucie Ekonomii KUL (od 1997), Rektor PWSZ w Chełmie (2001-2016) oraz Prorektor ds. studenckich PWSZ w Chełmie (od 2016).

Członek Rady Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy Otwórzmy Swoje Serca. Działacz na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego w ramach Fundacji Partnerstwo i Współpraca. Członek Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych oraz członek Połączonej Rady Programowej Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy oraz Europejskiego Centrum Kształcenia Ochotniczych Hufców Pracy.

Hobby - pilotaż szybowcowy i samolotowy, ekonomia gospodarcza, historia Polski i Ukrainy. Myśliwy - członek Koła Łowieckiego „Dubelt” w Chełmie oraz Koła Łowieckiego „Zaborze” w Annopolu.

Prorektor ds. Studenckich

 

Beata Fałda - dr; absolwentka Instytutu Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1998 roku uzyskała tytuł magistra za pracę pt. „Wydatki oświatowe w budżetach gmin w latach 1992-1996. Analiza porównawcza” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zyty Gilowskiej. W 2003 roku otrzymała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w oparciu o rozprawę doktorską pt. „Modelowanie dynamiczne procesów ekonomicznych”, której promotorem był prof. dr hab. Józef Zając

W latach 1998-2004 asystent, a w latach 2005-2013 adiunkt w Katedrze Zastosowań Matematyki, Instytut Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2001 roku nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

Od 2003 roku do 2016 roku Prorektor ds. studiów i nauczania PWSZ w Chełmie, zaś od 2016 roku Prorektor ds. Rozwoju tej Uczelni. Od 2019 roku Prorektor ds. Studenckich.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów związanych z zastosowaniami matematyki w ekonomii, tj. ekonomia matematyczna, matematyka ubezpieczeniowa oraz prognozowanie i symulacje. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z ekonomią matematyczną i ekonometrią.

Autorka kilkunastu publikacji z zakresu zastosowań matematyki w ekonomii, ekonomiki transportu oraz problematyki szkolnictwa wyższego, w tym trzech monografii i trzech podręczników. Współorganizator konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym Conference on Analytic Functions and Related Topics oraz cyklu międzynarodowych konferencji matematyczno-informatycznych. Redaktor wydawniczy „Scientific Bulletin of Chełm” oraz innych wydawnictw zwartych.

Aktywnie współpracuje z naukowcami z Finlandii, Japonii, Meksyku i Ukrainy. Za działalność naukowo-dydaktyczną oraz organizatorską została wyróżniona m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.